Nástavba učeben

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003638
Název operačního programu: Integrovaný regionální operační program
Specifický cíl: 2.4. Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
Výzva: č. 47 Infrastruktura základních škol
Délka realizace projektu: duben 2018 – květen 2019
Předpokládané náklady: 43 901 672,- Kč (údaj vyplývá z žádosti o dotaci)
Max. výše dotace: 34 881 960,60 Kč (údaj vyplývá z Rozhodnutí o poskytnutí dotace)

Popis projektu, jeho cíle a výsledky:

Hlavním cílem projektu je podpora a rozvoj klíčových kompetencí u žáků základních škol, kdy se jedná o kompetence zaměřené za komunikaci v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi a přírodní vědy. Dvě nově vybudované učebny cizích jazyků umožní pracovat efektivními způsoby výuky jazyka rozvíjející kompetenci ústní i písemné komunikace v daném jazyce. Učebna fyziky je navržena tak, aby umožňovala aktivní činnosti žáků ve výuce, realizaci pokusů a řešení žákovských výzkumných úkolů. Dalším cílem projektu je vybudování kmenové inkluzivní učebny.

Projekt dále řeší zajištění bezbariérového přístupu do hlavní budovy školy, do školní družiny a jídelny a vybudování venkovní učebny. V rámci projektu bude také zrealizována výsadba a úprava zeleně v areálu školy.

Vybudováním učeben v rámci projektu dojde ke zkvalitnění výuky žáků odborných přírodovědných předmětů a cizích jazyků a taktéž zkvalitnění výuky pro žáky se zvláštními vzdělávacími potřebami ve vazbě na sociální inkluzi.

Projekt je spolufinancován EU - loga

Img_4144

NÁSTAVBA

Práce na naší stavbě pokračují v plném proudu. Nové učebny pomalu začínají získávat svou podobu a zdárně probíhají i venkovní

přečíst aktualitu