Kluby/Kroužky

Cílová skupina: žáci 2. a 3. ročníku

Obsah: pedagog nastavuje (leader) takové didaktické situace, kdy se žák stává badatelem, řešitelem, výzkumníkem, objevitelem. Žák sám klade otázky, řeší problémové situace, luští šifry a hledá způsoby, jak danou situaci vyřešit. Nejde jen o prosté předávání informací. Staví se na zážitkovém učení, podporuje aktivní interakci žáka s novou zkušeností. Zároveň učení prožitkem a na vlastní kůži znamená návštěvu různých exkurzí, muzeí a zajímavých míst. Žáci mohou zvolit své téma a pracovat na svém vlastním projektu, učitel žáky pouze mentoruje a snaží se nabídnout jim rozvoj všech druhů nadání.

Cílová skupina: žáci 4. a 5. ročníku

Obsah: pedagog nastavuje (leader) takové didaktické situace, kdy se žák stává badatelem, řešitelem, výzkumníkem, objevitelem. Žák sám klade otázky, řeší problémové situace, luští šifry a hledá způsoby, jak danou situaci vyřešit. Nejde jen o prosté předávání informací. Staví se na zážitkovém učení, podporuje aktivní interakci žáka s novou zkušeností. Zároveň učení prožitkem a na vlastní kůži znamená návštěvu různých exkurzí, muzeí a zajímavých míst. Žáci mohou zvolit své téma a pracovat na svém vlastním projektu, učitel žáky pouze mentoruje a snaží se nabídnout jim rozvoj všech druhů nadání.

Cílová skupina: žáci 4. ročníku

Obsah: příprava žáků ke zkouškám Cambridge English na úrovni Pre A1 dle Společného evropského referenčního rámce. Žáci si procvičují porozumění velmi jednoduchým větám a odpovídání na základní otázky. Dále doplňují jednoduchá slova (např. barvy) a popisy předmětů.

Cílová skupina: žáci 4. ročníku

Obsah: příprava žáků ke zkouškám Cambridge English na úrovni Pre A1 dle Společného evropského referenčního rámce. Žáci si procvičují porozumění velmi jednoduchým větám a odpovídání na základní otázky. Dále doplňují jednoduchá slova (např. barvy) a popisy předmětů.

Cílová skupina: žáci 4. – 5. ročníku

Obsah: rozvíjení počítačové gramotnosti a znalostí z předmětu informatiky v oblasti automatizace a robotiky. Žáci si osvojí základy psaní všemi deseti pomocí výukového programu ZAV. Zábavnou formou se seznámí se základy programování např. prostřednictvím práce se stavebnicí LEGO WeDo 2.0, robotem Ozobot či programovacím jazykem Scratch. Naučí se pracovat v řadě užitečných aplikací na iPadu s použitím Apple Pencil. Dozví se také o problematice sociálních sítí, kybernetické bezpečnosti či kyberšikany a mnoho dalšího.

Cílová skupina: žáci 6. ročníku

Obsah: příprava žáků k mezinárodním zkouškám Cambridge English na úrovni A1 dle Společného evropského referenčního rámce. Žáci si procvičují používání jednoduchých vět, vyjadřování názorů (souhlas/nesouhlas) a kladení otázek. Dále popisují předměty a činnosti a učí se vymyslet příběh na základě obrázků.

Cílová skupina: žáci 7. ročníku

Obsah: žáci si čtou knihy podle svého vlastního výběru. Navzájem si knihy také doporučují, podílí se na kreativních úkolech, součástí je i rozhovor o četbě (hlavní myšlenky, postavy, cílová skupina). Mohou si vypůjčit knihy ze školní knihovny domů, pokračovat v rozečtené knize. Cílem je podpora čtenářství, rozvíjení čtenářské gramotnosti a samostatné myšlení.

Cílová skupina: žáci 8. ročníku

Obsah: žáci si čtou knihy podle svého vlastního výběru. Navzájem si knihy také doporučují, podílí se na kreativních úkolech, součástí je i rozhovor o četbě (hlavní myšlenky, postavy, cílová skupina). Mohou si vypůjčit knihy ze školní knihovny domů, pokračovat v rozečtené knize. Cílem je podpora čtenářství, rozvíjení čtenářské gramotnosti a samostatné myšlení.

Cílová skupina: žáci 7. – 8. ročníku

Obsah: rozvoj informatického myšlení a digitální gramotnosti žáků, robotické stavebnice a roboti – Arduino, Lego Mindstorms, Sphero, základy programování, blokové programování, algoritmy, vývojové diagramy, Scratch – programování, Bobřík informatiky. Digitální fotografie a video. Exkurze – zaměření na informační technologie – 3D tiskárny, tisk – Business Gate, SPŠ Karviná.

Cílová skupina: žáci 7. – 8. ročníku

Obsah: rozvoj různých kompetencí v anglickém jazyce nad rámec běžné výuky, zejména komunikační dovednosti (rozhovory, konverzační didaktické hry) a slovní zásoby (překlady písní, hry vyžadující popis) nebo poslechové dovednosti (doplňování slov do písní, práce s anglickými videi) apod. Myšlenkou tohoto vzdělávání je hravou, motivační formou rozvíjet a procvičit znalosti cizího jazyka u žáků, kteří v hodinách nemusí vždy využít svůj plný potenciál.

Cílová skupina: žáci 8. ročníku

Obsah: příprava žáků k mezinárodním zkouškám Cambridge English na úrovni A2 dle Společného evropského referenčního rámce. Žáci si procvičují všechny čtyři jazykové dovednosti – čtení, poslech, psaný a ústní projev. Prohlubují si znalost gramatiky a slovní zásoby vycházející z každodenních situací.

Cílová skupina: žáci 9. ročníku

Obsah: příprava žáků k mezinárodním zkouškám Cambridge English na úrovni B1 dle Společného evropského referenčního rámce. Žáci se seznámí s formou jednotlivých částí zkoušky a prohlubují si dovednosti všech jazykových oblastí – čtení, poslech, psaný a ústní projev. Dále si rozšíří slovní zásobu i znalost gramatiky nad rámec výstupů ZŠ.

Cílová skupina: žáci 6. až 9. ročníku

Obsah: výroba jednoduchých fyzikálních pomůcek z ekologického materiálu, tvorba jednoduchých i složitějších fyzikálních pokusů, problematika např. ozonové díry, globální oteplení a my, sluneční energie, vývoj vesmíru, sluneční soustava, řešení fyzikálních testů a kvízů, provádění zajímavých pokusů hravou formou z oblasti elektromagnetismu, optiky a astronomie. Žáci pracují v rámci astrofyziky s obtočnovou mapou hvězd na interaktivní tabuli atd.

Dále jsou využívány nové učební pomůcky jako je např. PASCO sensorium žákovská souprava, dále počítačová technika, interaktivní tabule, digitální váhy atd.

Cílová skupina: žáci 6. až 9. ročníku

Obsah: GLOBE je dlouhodobý mezinárodní program. Žáci prostřednictvím měření a pozorování prováděných v okolí školy (meteorologie, hydrologie, pedologie apod.) poznávají přírodu kolem sebe. Během schůzek se žáci seznamují se všemi oblastmi programu, ale v letošním roce se soustředíme zejména na změny klimatu apedologii. Výsledky naší práce sdílíme s ostatními školami, které jsou také zapojeny do programu GLOBE.

Cílová skupina: žáci 6. až 9. ročníku

Obsah: aktivity badatelství obohacují a rozvíjí u dětí talent a inteligenci. Během schůzek budeme provádět přírodovědné badatelské aktivity z oboru přírodopisu, chemie i fyziky. Do programu budou také zařazeny postřehové hry a matematické úlohy a šifry.

Cílová skupina: žáci 3. až 9. ročníku

Obsah: poskytování první neodkladné pomoci, nácvik komunikace se zraněným, jeho ošetření standardním zdravotnickým materiálem nebo improvizovaně a jeho následný transport. Volání a komunikování na tísňové lince 155. Na modelových příkladech se žáci naučí, jak se zachovat v reálných krizových situacích. Žáci se budou připravovat na soutěže Českého červeného kříže – Hlídky mladých zdravotníků.

Cílová skupina: žáci 1. až 4. ročníku

Obsah: zájmový blok pro začátečníky i pokročilé. Práce s keramickou hlínou, glazurami a drobným materiálem. Seznámení s různými technikami vytváření a zdobení – modelování postav, užitkových předmětů. Zdobení plochým nebo plastickým dekorem, vyškrabáváním, vypichováním a tiskem. Výroba nádobí na hrnčířském kruhu.

Cílová skupina: žáci 1. až 4. ročníku

Obsah: zájmový kreativní blok, jehož cílem je seznámit děti s co nejširší škálou různého materiálu, jako je papír, textil, přírodniny, sklo, plast. Mají možnost vyzkoušet různé techniky – kresba, malba, malování na sklo, textil, ubrousková technika, vitráž, modelování. Zároveň budou poznávat kultury, zvyky a tradice v jiných zemích.

Cílová skupina: žáci 1. až 4. ročníku

Obsah: cílem tohoto bloku je osvojení základních znalostí angličtiny zábavnou formou   hraním. Žáci budou hrát stolní, deskové i skupinové hry. Mezi další aktivity bude patřit tančení, zpívání, dramatická výchova.

Cílová skupina: žáci 2. až 4. ročníku

Obsah: milovníci pokusů a bádání se mohou těšit na svět opravdového vědce. Pomocí mikroskopu, různých experimentů, zkoumání virtuálních živočichů na PC nakouknou do světa zoologie, botaniky, geologie i chemie.