Aktivity žáků

Žákovská samospráva

Každá třída od 4. do 9. ročníku si volí své zástupce do žákovské samosprávy, kteří chodí na pravidelné schůzky vždy jednou na měsíc před výukou. Naši žáci se tak mohou zapojit do organizace školního roku, různých školních akcí, starají se o vybavení školy a dávají nové podněty, co by ve škole uvítali.

STARTERS

Kroužek STARTERS funguje pro žáci 4. ročníků, kteří se rozhodli složit zkoušku CAMBRIDGE – STARTERS. Zábavnou formou se připravují na závěrečnou zkoušku, která se skládá ze čtení, psaní poslechu a mluvení. Po úspěšném zvládnutí zkoušky Cambridge English – Young Learners získají certifikát.

MOVERS

Kroužek připravuje žáky 6. ročníků na zvládnutí zkoušky CAMBRIDGE – MOVERS. Její úspěšné složení pro žáky znamená dosažení znalosti angličtiny na úrovni A1.

KET for Schools

Kroužek je určený žákům 8. a 9. ročníků, kteří se rozhodli složit zkoušku KET for Schools – tedy Cambridge English Key for Schools. Kandidát na tuto zkoušku dokáže anglický jazyk používat v základních životních situacích, tedy úroveň pokročilý začátečník A2.

PET for Schools

Kroužek navštěvují žáci 9. ročníků, kteří se rozhodli složit zkoušku PET for Schools – tedy Preliminary English Test for Schools. Úspěšný absolvent by měl porozumět jednoduchým článkům, psát jednoduché dopisy nebo si zhotovovat poznámky během schůzky, tedy úrověň B1. 

Pilot

Prostřednictvím projektu PILOT chceme podporovat nadané žáky na naší škole. Co, ale tato zkratka znamená? P = píle, I = inteligence, L = logika, O = obohacení, T = talent. Učitelé naší školy absolvují školení a workshopy, aby mohli s nadanými žáky efektivně pracovat. Jednou týdně se pak vybraní žáci scházejí a hrají strategické, logické, jazykové a postřehové hry. Záměrem je rozvoj slovní zásoby, zdokonalování čtenářské gramotnosti, kritického myšlení, do programu jsou zařazeny i matematické úlohy a šifry. 

Kroužek Globe

Globe je dlouhodobý mezinárodní program určený pro 2. stupeň základní školy a pro střední školy. Žáci prostřednictvím měření a pozorování prováděných v okolí školy (teplota, vlhkost, množství srážek, druhy mraků apod.) poznávají přírodu kolem sebe a budují si k ní kladný vztah. Data, která žáci získají, odesílají ke zpracování NASA. Zpracované výsledky slouží vědcům po celém světě k dalšímu využití.

Žáci, kteří se na měření podílejí, se mohou během školního roku zúčastnit dalších společných akcí a kampaní (GLOBE Games, Tajný život města, Pedologie čtyř škol).

Fyzika hravě

Náplní tohoto kroužku je tvorba jednoduchých i složitějších fyzikálních pokusů. Žáci se zabývají problematiku např. sluneční energie a jejího využití, vývojem vesmíru, sluneční soustavou, řeší slovní úlohy rozvíjející rozumové a intelektové schopnosti, fyzikální a astronomické testy a kvízy, provádějí zajímavé pokusy z oblasti elektromagnetismu, elektroniky, optiky a astronomie, v rámci astrofyziky pracují s obtočnovou mapou hvězd na interaktivní tabuli. Žáci si zdokonalí manuální zručnost, což je předpoklad pro budoucí studium technických vědních oborů a řemesel. 

Golf

Chůze je pro člověka nejpřirozenější pohyb, tak proč ji nespojit s procházkami po golfových hřištích? Naše škola již několik let spolupracuje s Golf resortem Lipiny. Pravidelně jedno odpoledne se žáci autobusem od školy přemístí na golfové hřiště, kde se pod vedením zkušených trenérů učí golfovým dovednostem. Zapůjčení golfového vybavení je samozřejmostí. V zimních měsících se výuka realizuje v zázemí školy. Žáci si prohlubují znalosti v golfových pravidlech a etice. V nafukovacích halách trénují především putting a chipping. Golf si jako povinně volitelný předmět mohou zvolit žáci prvního stupně. 

Čtenářské dílny

Žáci prvního stupně si mohou zvolit čtenářskou dílnu jako nepovinně volitelný předmět. Žáci si na výuku nosí vlastní knihy. S jejich výběrem pomáhá vyučující, aby daná kniha odpovídala věku a úrovni čtenářské zdatnosti žáka. K dispozici je žákům i školní knihovna. Samotná četba probíhá ve specializovaných učebnách, kde se děti pohodlně uvelebí v sedacích polštářích a určitou dobu soustředěně čtou svou knihu, každý jinou, na pokračování. Následně debatují o vybraném tématu, formují své myšlenky, postřehy.