Aktivity žáků

Žákovská samospráva

Každá třída od 4. do 9. ročníku si volí své zástupce do žákovské samosprávy. Schůzky samosprávy se konají jednou až dvakrát měsíčně o velkých přestávkách ve sborovně školy. Naši žáci se tak mohou zapojit do organizace školního roku, různých školních akcí, mohou sdělit své
nápady a připomínky.

STARTERS

Kroužek STARTERS navštěvují žáci 4. ročníků, kteří se rozhodli složit zkoušku CAMBRIDGE – STARTERS.

Žáci se připravují na jednotlivé části testu (čtení a psaní, poslech, mluvení) zábavnou formou.
Děti při zkoušce mimo jiné vybarvují obrázky, kreslí, mluví se zkoušejícím.

Každé dítě, které absolvuje zkoušku Cambridge English – Young Learners, získá certifikát Cambridge English, který je motivací pro další studium jazyka a ukazuje rodičům pokrok jejich dítěte v angličtině.

MOVERS

Kroužek MOVERS navštěvují žáci šestých ročníků, kteří se rozhodli složit zkoušku CAMBRIDGE – MOVERS. Tento test potvrzuje základní znalost angličtiny, je tedy určen začátečníkům. Zkouška se skládá z části Listening, Reading and Writing a Speaking. Na všechny tyto části se žáci v kroužku postupně připravují.

Její úspěšné složení potvrzuje znalost angličtiny na úrovni A1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky – CEFR.

KET for Schools

Kroužek KET for Schools navštěvují žáci 8. a 9. ročníků, kteří se rozhodli složit zkoušku KET for Schools – tedy Cambridge English Key for Schools. Tento test potvrzuje základní znalost angličtiny, je tedy určen pokročilejším začátečníkům. Kandidát na tuto zkoušku dokáže anglický jazyk omezeně používat v základních životních situacích.

Její úspěšné složení potvrzuje znalost angličtiny na úrovni A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky – CEFR.

PET for Schools

Kroužek PET for Schools navštěvují žáci 9. ročníků, kteří se rozhodli složit zkoušku PET for Schools – tedy Preliminary English Test for Schools. Uchazeč na tomto stupni by měl být schopen používat jazyk v každodenních situacích – porozumět jednoduchým článkům, psát jednoduché dopisy nebo si zhotovovat poznámky během schůzky.

Její úspěšné složení potvrzuje znalost angličtiny na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR).

Pilot

Prostřednictvím projektu PILOT chceme podporovat nadané žáky na naší škole. Co tahle zkratka znamená? P = píle, I = inteligence, L = logika, O = obohacení, T = talent. Učitelé naší školy absolvují školení a workshopy, aby mohli s nadanými žáky efektivně pracovat. Jednou týdně se pak vybraní žáci scházejí a hrají strategické, logické, jazykové a postřehové hry. Záměrem je rozvoj slovní zásoby, zdokonalování čtenářské gramotnosti, kritického myšlení, do programu jsou zařazeny i matematické úlohy a šifry. Zatím se tento projekt zaměřuje na žáky prvního stupně, ale naší snahou je jej do budoucna rozšířit i mezi žáky 6. až 9. ročníku.

Kroužek Globe

Globe je dlouhodobý mezinárodní program určený pro 2. stupeň základní školy a pro střední školy. Žáci prostřednictvím měření a pozorování prováděných v okolí školy (teplota, vlhkost, množství srážek, druhy mraků apod.) poznávají přírodu kolem sebe a budují si k ní kladný vztah. Data, která žáci získají, odesílají ke zpracování NASA. Zpracované výsledky slouží vědcům po celém světě k dalšímu využití.

Žáci, kteří se na měření podílejí, se mohou během školního roku zúčastnit dalších společných akcí a kampaní (GLOBE Games, Tajný život města, Pedologie čtyř škol).

Fyzika hravě

Náplní tohoto kroužku je tvorba jednoduchých i složitějších fyzikálních pokusů. Žáci se zabývají problematiku např. sluneční energie a jejího využití, vývojem vesmíru, sluneční soustavou, řeší slovní úlohy rozvíjející rozumové a intelektové schopnosti, fyzikální a astronomické testy a kvízy, provádějí zajímavé pokusy hravou formou z oblasti elektromagnetismu, elektroniky, optiky a astronomie, v rámci astrofyziky pracují s obtočnovou mapou hvězd na interaktivní tabuli. Žáci si zdokonalí manuální zručnost, což je předpoklad pro budoucí studium technických vědních oborů a řemesel.

Golf

Chůze je pro člověka nejpřirozenější pohyb, tak proč ji nespojit s procházkami po golfových hřištích? Naše škola již několik let spolupracuje s Golf resortem Lipiny. Pravidelně jedno odpoledne se žáci autobusem od školy přemístí na golfové hřiště, kde se pod vedením zkušených trenérů učí golfovým dovednostem. Zapůjčení golfového vybavení je samozřejmostí. V zimních měsících se výuka realizuje v zázemí školy. Žáci si prohlubují znalosti v golfových pravidlech a etice. V nafukovacích halách trénují především putting a chipping. Golf si jako povinně volitelný předmět mohou zvolit žáci prvního stupně.

Čtenářské dílny

Žáci prvního stupně si mohou zvolit čtenářskou dílnu jako nepovinně volitelný předmět. Od klasických hodin literatury se tyto hodiny v mnohém liší. Žáci si na výuku nosí vlastní knihy. S jejich výběrem pomáhá vyučující, aby daná kniha odpovídala věku a úrovni čtenářské zdatnosti žáka. K dispozici je žákům i školní knihovna. Samotná četba probíhá ve specializovaných učebnách, kde se děti pohodlně uvelebí v sedacích polštářích a určitou dobu soustředěně čtou svou knihu, každý jinou, na pokračování. Následně debatují o vybraném tématu, formují své myšlenky, postřehy. Žáci si vedou své portfolio, čtenářský deník, kde hodnotí vývoj svých myšlenek a úroveň vyjadřování během několika let. Na druhém stupni pak probíhají čtenářské dílny jednou měsíčně v rámci hodin literatury.