Tvoříme pevný základ pro život

Název operačního programu: není
Období: 1. 10. 2018 – 30. 6. 2019
Partneři: nejsou
Poskytovatel: ZŠ a MŠ Dělnická
Dotace – rozpočet projektu: průběžně dofinancován

Popis:

P = píle
I = inteligence
L = logika
O = obohacení
T = talent

Prioritní cíle projektu: Rovné příležitostí žáků, včetně žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami se zaměřením na talentované, nadané a mimořádně nadané děti

Cíle projektu PILOT

V dnešní době se stále více zaměřujeme na děti, jež jsou ohroženy školním neúspěchem. Zaměřujeme se na žáky s poruchami učení, špatným sociálním zázemím, nízkou inteligencí. Opomíjíme tak žáky nadané, talentované, které tímto způsobem „vyčkávají“, ztrácejí motivaci, chuť se učit. Jsou tak ohroženy školním neúspěchem stejně tak, jako výše zmíněné děti.

Cílem projektu PILOT  je v budoucnu mít v každém ročníku prvního stupně skupinu „Pilotů“ = méně početná skupina žáků, v níž by spolupracovaly děti talentované, nadané a mimořádně nadané.

Spolupracovaly by v paralelní třídě v hlavních předmětech, výchovy by pak absolvovali ve svých kmenových třídách. V menších skupinách se zabrání opakování učiva, které žáci již zvládají. Nabídne se jim prohloubení učiva, pracování na projektech a ročníkových pracích. Zajistí se odborní externí učitelé a mentoři, kteří jim umožní co nejvíce rozvinout jejich potenciál.

Předpokládá se, že po ukončení prvního stupně budou tito žáci odcházet na víceletá gymnázia.

Přesto pro žáky, kteří na víceleté gymnázium nepřestoupí, bude na druhém stupni vytvořená skupina, kde se budou v projektové výuce zaměřovat na svůj obor zájmu. Zde by již byla výuka zajištěna externími vyučujícími, odbornými přednáškami atp.

Všechny tyto skutečnosti vedou k vypracování specifických učebních plánů, které budou začleněny do stávajícího ŠVP.

V projektu se počítá s úzkou spoluprací školy a PPP.

Rovněž je potřeba jisté technické a materiální zajištění, didaktické pomůcky, odborná literatura, personální zajištění atp.

PRVNÍ SETKÁNÍ 

3,2,1 – Start!!!     Projekt PILOT vzlétl ze startovní dráhy.

V úterý 2. 10. 2018  přišel pro naši školu den D. Odstartoval projekt PILOT. Přípravy na tento projekt probíhaly již delší dobu. Zahrnovaly školení, návštěvy jiných škol, kde program pro nadané děti již funguje, plánování atd…. Poslední zářijový pracovní den jsme se sešli s rodiči nadaných dětí na přátelském posezení u kávy, abychom získali k projektu to nejdůležitější – talentované děti.

A vybraná skupina dětí se dnes sešla na první hodině nepovinného předmětu PILOT, který je určen pro nadané a talentované žáky naší školy.

V první fázi bylo třeba prolomit ledy a trochu se seznámit. Hned první aktivita zafungovala výborně. Při hře Kontext jsme poznali něco málo o svých spolužácích. Samozřejmě je třeba objevit konkrétní talent a zájem jednotlivých žáků. Začali jsme se dvěma hrami – Krycí jména a Záchranáři. Žáci ukázali svou schopnost komunikovat a plánovat určitou strategii. Hodina se nakonec ukázala jako krátká a v tom nejlepším jsme museli skončit. Už teď se těšíme na další hodinu.

Mgr. Lenka Böhmová