Pilot

Název operačního programu: není

Období: 1. 10. 2018 – …     
Partneři: nejsou
Poskytovatel: ZŠ a MŠ Dělnická
Dotace – rozpočet projektu: průběžně dofinancován

Popis:

P = píle
I = inteligence
L = logika
O = obohacení
T = talent

Prioritní cíle projektu:

Rovné příležitostí žáků, včetně žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami se zaměřením na talentované, nadané a mimořádně nadané děti

Cíle projektu PILOT

VIZE

V dnešní době se stále více společnost zaměřuje na děti, jež jsou ohroženy školním neúspěchem. Zaměřujeme se na žáky s poruchami učení, špatným sociálním zázemím, nízkou inteligencí. Opomíjíme tak žáky nadané, talentované, které tímto způsobem „vyčkávají“, ztrácejí motivaci, chuť se učit. Jsou tak ohroženy školním neúspěchem stejně tak, jako výše zmíněné děti.

Cílem projektu PILOT  je v budoucnu mít v každém ročníku prvního stupně skupinu „Pilotů“ = méně početná skupina žáků, v níž by spolupracovaly děti talentované, nadané a mimořádně nadané.

Hlavní předměty by žáci absolvovali v paralelní třídě, výchovy by pak absolvovali ve svých kmenových třídách. V menších skupinách se zabrání opakování učiva, které žáci již zvládají. Nabídne se jim prohloubení učiva, pracování na projektech, pokusech, badatelských a ročníkových pracích. Zajistí se odborní externí učitelé a mentoři, kteří jim umožní co nejvíce rozvinout jejich potenciál.

Předpokládá se, že po ukončení prvního stupně budou tito žáci odcházet na víceletá gymnázia.

Přesto pro žáky, kteří na víceleté gymnázium nepřestoupí, bude na druhém stupni vytvořená skupina, kde se budou v projektové výuce zaměřovat na svůj obor zájmu. Zde by již byla výuka zajištěna externími vyučujícími, odbornými přednáškami atp.

Všechny tyto skutečnosti vedou k vypracování specifických učebních plánů, které budou začleněny do stávajícího ŠVP.

SOUČASNOST

V současné době – pro letošní školní rok –  jsme zavedli na 1. stupni povinně volitelné předměty, z nichž jeden je právě předmět PILOT, který umožňuje setkávání nadaných dětí v rámci výuky. Nezatěžujeme je tak kroužkem po vyučování a je tím alespoň částečně zabráněno cyklickému opakování známého učiva. Žáci, kteří PILOTa nenavštěvují, mají na výběr z předmětů Čtenářská dílna, Konverzace v AJ, Základy golfu. Všechny tyto předměty jsou zařazeny do učebních plánů a zapracovány do ŠVP.

V projektu PILOT se nadále počítá s úzkou spoluprací školy a PPP.

Rovněž je potřeba jisté technické a materiální zajištění, didaktické pomůcky, odborná literatura, personální zajištění atp.

Pro práci s nadanými dětmi budou v letošním roce proškoleni další učitelé. Učitelé, kteří již proškolení byli v základním kurzu, budou pokračovat v kurzu navazujícím.