Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK (OKAP)

Název operačního programu:   Výzkum, vývoj a vzdělávání
Období: 1. 9.  2021 – 30. 6. 2023
Partneři:  ZŠ na území statutárního města Karviná
Dotace – rozpočet projektu:  1.213.880 Kč pro všechny školy

Popis:

KROUŽEK FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

Kroužek bude zaměřen na výuku finanční gramotnosti žáků. Žáci se naučí rozlišovat mezi různými typy investování, zjistí jaký je rozdíl mezi dluhopisy, akciemi, peněžními fondy apod. Budou vědět, jaká pojištění si lze zřídit a k čemu jednotlivá pojištění slouží. Zjistí, jaká úskalí přináší půjčky, co jsou to úroky, hypotéky, úvěry.

Popis cílové skupiny: kroužek je primárně určen pro žáky 8. a 9. ročníků

KROUŽEK PODNIKAVOSTI

Cílem kroužku bude zaměřit se na rozvoj obecné kreativity žáků, podpořit myšlenky a nápady na zlepšení již fungujících „věcí a aktivit“, pomoc při realizaci zcela nových projektů (v rámci třídy, školy, města, oddílu, komunity, lokality,…), naučit žáky rozpoznávat realizovatelné projekty od těch nerealizovatelných – kultury, sportu a mnoha dalších. Žáci se naučí pochopit náročnost projektů (časová, technická i finanční náročnost). Zpracovávané projekty mohou zasahovat do sektoru služeb, prodeje, propagace, ekologie, vzdělávání, vývoje, turistiky. Umožníme tak žákům vyzkoušet si kompletní realizaci projektu (od prvotního nápadu přes proces plánování až po finální realizaci včetně závěrečného hodnocení).

Popis cílové skupiny: žáci druhého stupně ZŠ

KREATIVNÍ KROUŽEK

Kroužek bude zaměřen na další rozvíjení již získaných pracovních dovedností, návyků. Formování osobnosti žáků rozvíjením některých jejich vlastností, motorických i tvořivých schopností i dovedností. Umožnit žákům seznámení s různými materiály, technikami, přístroji a pomůckami k výrobě kreativních výrobků. Využití recyklovatelných materiálů. Výroba předmětů a dekorací souvisejících s naší kulturou a tradicemi. Žáci by se měli naučit tvořivě přemýšlet, naučit se vyslovit a obhájit svůj vlastní názor, dokázat věcně argumentovat, přijímat kritiku, hledat kompromisy a alternativní řešení, spolupracovat s okolím, nést odpovědnost za vlastní činy a rozhodnutí.

Popis cílové skupiny: žáci 5. – 7. ročníků

KNIHA A JÁ

Cílem kroužku Kniha a já je poznání vývoje knihy, co v ní najdu -základní znaky, druhy žánrů, autoři a ilustrátoři. Kroužek se zaměří na rozvoj fantazie, představivosti a slovní zásoby, vnímání časové linie příběhu, schopnost empatie apod.

Popis cílové skupiny: žáci 3. – 5. tříd

KROUŽEK DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE

Kroužek bude zaměřen na rozvoj a možnost využití digitálních technologií a kompetencí nejen při vzdělávání. Podporu při komunikaci, vyhledávání a sdílení informací. Ukáže možnost propojení obsahu výuky a digitálních kompetencí. Seznámení se s různými aplikacemi a programy v rámci rozvoje vzdělávání a kreativní práce.

Popis cílové skupiny: žáci 6. – 9. ročníků

ZABAVNÁ LOGIKA

Kroužek Zábavné logiky má za cíl rozvíjet u dětí schopnost logického myšlení, strategického uvažování, pozornosti, paměti, taktiky a prostorového vnímání formou hry, rébusů, strategických a logických deskových her.

Popis cílové skupiny: žáci 1. stupně