Zápis 2024/2025 INFO

Elektronická registrace 

25. 3. – 8. 4. 2024

Zápis

9. 4. 2024

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí 

19. 4. 2024

I. krok – Povinná elektronická registrace

Registrační systém bude spuštěn 25. 3. 2024 v 12:00 hodin.

Registrovat se můžete do 8. 4. 2024 do 24:00 hodin. 

Na www.zs-delnicka.cz v záložce zápisy si zvolte čas, kdy přijdete k zápisu, dle Vašich časových možností.

Formulář prosím vyplňte správně (dle rodného listu dítěte) – VČETNĚ DIAKRITIKY.

Do e-mailu Vám přijdou informace a formulář žádosti. Žádost si stáhněte, čitelně vyplňte.

 1. Žádáte-li o PŘIJETÍ, přinesete vyplněnou ŽÁDOST O PŘIJETÍ v den zápisu
 2. Žádáte-li o ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY, vyplníte žádost a doplníte:
 • potvrzením pediatra nebo odborného lékaře
 • potvrzením PPP nebo SPC

Nemáte-li možnost se elektronicky registrovat, můžete se dostavit do školy v pracovní dny od 26. 3. 2024 do 8. 4. 2024 v době 7:30 – 14:00, kde Vám rádi pomůžeme.

II. krok – Zápis

V úterý 9. 4. 2024 se dostavíte s dítětem do školy k samotnému zápisu.

Průběh zápisu:

 • Kontrola žádosti a dokladů
 • Motivační zápis dítěte – zajímavé úkoly pro děti zjišťující jejich potenciál
 • Sportovní stanoviště – děti mohou být v běžném oblečení, vezměte jim prosím pouze cvičky/sportovní obuv.

S sebou:

 • Rodný list dítěte 
 • Občanský průkaz zákonného zástupce nebo pas u cizích státních příslušníků, povolení k pobytu u cizinců mimo EU 
 • Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, doloží oprávnění dítě zastupovat (např. soudní rozhodnutí) 
 • Doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zákonných zástupců) 
 • Rozhodnutí o odkladu (týká se pouze dětí, které měly odklad školní docházky v loňském roce) 
 • Doporučení k odkladu školní docházky z PPP nebo SPC a lékaře nebo klinického psychologa (týká se pouze dětí, které budou žádat o odklad)

Dle ustanovení § 37 odst. 1 školského zákona může zákonný zástupce dítěte písemně požádat v době zápisu o odklad povinné školní docházky z důvodu nedostatečné tělesné nebo duševní vyspělosti dítěte. Žádost musí být podložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. V případě neúplné žádosti bude zákonný zástupce vyzván k doplnění údajů v termínu stanoveném ředitelem školy. 

III. krok – Vyhodnocování žádostí

V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v aktuálním znění, má zákonný zástupce možnost využít procesního práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí 9. 4. 2024 od 8:00 do 17:00 hodin v budově základní školy, kam podával žádost o přijetí. Po tomto termínu ředitel rozhodne o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do zvolené základní školy.

Pro bližší informace ohledně přijímacího řízení věnujte prosím v těchto dnech pozornost Vašemu emailu, který jste základní škole poskytli, urychlíte tím správní řízení.

Rozhodnutí o přijetí se bude vydávat pouze na požádání.

Seznam  registračních čísel přijatých dětí bude 19. 4. 2024 zveřejněn podle § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. na vchodových dveřích základní školy a webu základní školy.

V případě vyššího počtu žádostí o přijetí nad možným přijetím dětí k základnímu vzdělávání budeme postupovat dle platných kritérií. (Viz „Kritéria pro přijímání do ZŠ a MŠ Dělnická“)

Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno na adresu uvedenou v žádosti o přijetí do vlastních rukou zákonného zástupce.