Více informací o zápisu prvňáčků

I. krok – Elektronická registrace, vyplnění a odevzdání Žádosti o přijetí/odkladu

1. 4. – 25. 4. 2021

 

Na stránkách školy v záložce „zápisy“ zaregistrujete základní údaje dítěte a vyberete si čas, který vám vyhovuje pro II. Krok – viz níže. E-mailem Vám přijde formulář Žádost o přijetí (příp. Žádost o odklad).

 

Řádně vyplněnou a PODEPSANOU žádost odevzdejte do školy jednou z možností:

a) Zašlete doporučeně na adresu: ředitelství školy Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná, příspěvková organizace, Sokolovská 1758/1, 735 06 Karviná – Nové Město.

b) Zašlete elektronicky datovou schránkou (s elektronickým podpisem) Datová schránka: wievgch

c) Scan podepsané žádosti zašlete emailem na adresu zapisy@zs-delnicka.cz. Do předmětu napište „jméno a příjmení dítěte“.

 

Nemáte-li ani jednu možnost uvedenou výše, odevzdejte osobně ve škole (v pracovních dnech od 8:00 do 12:00 hodin na sekretariát školy).

 

Nemáte-li možnost si žádost vytisknout, vyzvedněte si ji ve škole (v pracovních dnech od 8:00 do 12:00 hodin). V případě potřeby Vás zde i zaregistrujeme na konkrétní čas.

 

Termín pro příjem žádostí stanovuji od 1. 4. 2021 do 25. 4. 2021. (v neděli 25. 4. 2021 musí být písemnosti doručeny již ve škole – věnujte proto pozornost datu odeslání poštou a osobního předání). 

 

II. krok – Ověřování dokladů (fyzická přítomnost žadatele) 

 

V úterý  27. 4. 2021 se osobně dostavíte do školy v předem stanoveném čase (viz/vaše elektronická registrace) k předložení dokumentů:

(Dostaví se pouze 1 ze zákonných zástupců bez přítomnosti dítěte. Dodržujte, prosím, všechna platná opatření. Vezměte si, prosím, vlastní psací potřeby.)

  • Rodný list dítěte
  • Občanský průkaz zákonného zástupce nebo pas u cizích státních příslušníků, povolení k pobytu u cizinců mimo EU
  • Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, doloží oprávnění dítě zastupovat (např. soudní rozhodnutí)
  • Doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zákonných zástupců
  • Doporučení k odkladu školní docházky z PPP nebo SPC a lékaře nebo klinického psychologa (týká se pouze dětí, které budou žádat o odklad)

 

Dle ustanovení § 37 odst. 1 školského zákona může zákonný zástupce dítěte písemně požádat v době zápisu o odklad povinné školní docházky z důvodu nedostatečné tělesné nebo duševní vyspělosti dítěte. Žádost musí být podložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. V případě neúplné žádosti bude zákonný zástupce vyzván k doplnění údajů v termínu stanoveném ředitelem školy. 

 

III. krok – Vyhodnocování žádostí 

 

V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v aktuálním znění, má zákonný zástupce možnost využít procesního práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí dne 27. 4. 2021 od 9:00 do 16:00 hodin v budově základní školy, kam podával žádost o přijetí. Po tomto termínu ředitel rozhodne o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do zvolené základní školy.

Pro bližší informace ohledně přijímacího řízení věnujte prosím v těchto dnech pozornost Vašemu emailu, který jste základní škole poskytli, urychlíte tím správní řízení.

Rozhodnutí o přijetí se bude vydávat pouze na požádání.

 

Seznam  registračních čísel přijatých dětí bude 10. 5. 2021 zveřejněn podle § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. na vchodových dveřích základní školy a webu základní školy.

V případě vyššího počtu žádostí o přijetí nad možným přijetím dětí k základnímu vzdělávání budeme postupovat dle platných kritérií. (Viz „Kritéria pro přijímání do ZŠ a MŠ Dělnická“).

Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno na adresu uvedenou v žádosti o přijetí do vlastních rukou zákonného zástupce.