Zápis pro školní rok 2023 – 2024 – UKR

pro děti, které dosáhnout šestého roku věku do 31. 8. 2023
a děti s odkladem školní docházky v roce 2022

 1. Zápis 12. 4. 2023
 2. Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí 21. 4. 2023

I. krok – Zápis

Ve středu 12. 4. 2023 v době od 14:00 – 16:00 se dostavíte s dítětem do školy k zápisu

Průběh zápisu:

 1. Kontrola žádosti a dokladů
 2. Motivační zápis dítěte – zajímavé úkoly pro děti zjišťující jejich potenciál
 3. Sportovní stanoviště – děti mohou být v běžném oblečení, vezměte jim prosím pouze cvičky/sportovní obuv.

S sebou:

A) Žádáte-li o PŘIJETÍ, přinesete vyplněnou ŽÁDOST O PŘIJETÍ v den zápisu
B) Žádáte-li o ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY, vyplníte žádost a doplníte:

 • potvrzením pediatra nebo odborného lékaře
 • potvrzením PPP nebo SPC
 • Rodný list dítěte
 • Občanský průkaz zákonného zástupce nebo pas u cizích státních příslušníků, doklad cizinecké policie o strpení na území ČR (Vízum)
 • Doklad o pobytu dítěte
 • Doporučení k odkladu školní docházky z PPP nebo SPC a lékaře nebo klinického psychologa (týká se pouze dětí, které budou žádat o odklad)

Dle ustanovení § 37 odst. 1 školského zákona může zákonný zástupce dítěte písemně požádat v době zápisu o odklad povinné školní docházky z důvodu nedostatečné tělesné nebo duševní vyspělosti dítěte. Žádost musí být podložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. V případě neúplné žádosti bude zákonný zástupce vyzván k doplnění údajů v termínu stanoveném ředitelem školy.

II. krok – vyhodnocování žádostí

V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v aktuálním znění, má zákonný zástupce možnost využít procesního práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí 12. 4. od 8:00 do 17:00 hodin v budově základní školy, kam podával žádost o přijetí. Po tomto termínu ředitel rozhodne o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do zvolené základní školy.

Rozhodnutí o přijetí se bude vydávat pouze na požádání.

Seznam registračních čísel přijatých dětí bude zveřejněn podle § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. nejpozději 21. 4. 2023 na vchodových dveřích základní školy a webu základní školy.

V případě vyššího počtu žádostí o přijetí nad možným přijetím dětí k základnímu vzdělávání budeme postupovat dle platných kritérií. (Viz „Kritéria pro přijímání do ZŠ a MŠ Dělnická“)

Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno na adresu uvedenou v žádosti o přijetí do vlastních rukou zákonného zástupce.