Tvoříme pevný základ pro život

 

Jak bude probíhat zápis pro školní rok 2021-2022 

Zápis k povinné školní docházce proběhne v souladu s právními předpisy, bude jen upuštěno od některých tradičních postupů. Zápis bude organizován bez přítomnosti dítěte ve škole.

1) Registrace a podávání žádostí   1. 4. – 25. 4. 2021

2) Ověřování dokladů                                  27. 4. 2021

3) Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí               10. 5. 2021 

 

Povinná školní docházka ve školním roce 2021/2022 začíná pro děti, které dovrší 6 let do 31. 8. 2021.

Podat přihlášku (včetně registrace) musí také zákonní zástupci dětí, kterým byl v uplynulém roce povolen odklad povinné školní docházky.

Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky, je nutné v době zápisu předložit posudek příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 

 

Kritéria k přijímání dětí do základní školy 2021

Spádová oblast ZŠ a MŠ Dělnická Karviná

Desatero školní zralosti (pro rodiče)