Tvoříme pevný základ pro život

Sport

Popis předmětu

Předmět tělesná výchova probíhá na naší škole s rozšířenou výukou sportu (specializace fotbal). Náplní výuky však nejsou pouze specializační fotbalové činnosti, nýbrž hlavně aktivity, které rozvíjí obecnou tělesnou zdatnost (pohybové hry, gymnastika, základy atletiky, doplňkové sporty).
Ve sportovních třídách je pro první stupeň (žáci 2. až 5. tříd) hodinová dotace 3 hodin TV za týden. Pro žáky druhého stupně (6. až 9 třídy) je dotace 5 hodin TV týdně.
V třídách klasických je hodinová dotace 2 hodin TV za týden.

Prostory

 • malá a velká tělocvična
 • beach volejbalové hřiště (v zimním období zastřešeno)
 • tenisové kurty (v zimním období zastřešeno)
 • hřiště s umělou (v zimním období zastřešeno)

Cíl

Cílem tělesné výchovy u všech tříd bez rozdílu pohlaví je efektivní rozvoj pohybových schopností a osvojování si nových pohybových dovedností. Specifickým cílem je vytvoření předpokladů pro efektivní trénink a základů pro dosažení relativně maximální sportovní výkonnosti v dalších etapách sportovní výchovy.
Rozdíly mezi jednotlivými ročníky a pohlavím budou zvláště v objemu jednotlivých cvičení a také v jejich náročnosti.

Důraz je kladen zejména na:

 • rozvoj rychlostních schopností (hlavně reakční)
 • rozvoj koordinačních schopností
 • rozvoj pohyblivosti (flexibility)
 • rozvoj vytrvalostních schopností

Pohybové hry

Po celou dobu, kdy bude sportovní průprava probíhat, zařazujeme různé druhy pohybových her. Důraz je kladen na různé druhy honiček (červení x bílí, čertovská, jednoduchá s míčem, seber triko Matěji, opičí, na autíčka apod.). Dalšími jsou hry s míčem (horká brambora, chraň si svůj míč, vypalovaná, bago…). Po kvalitním zahřátí a protažení zařazujeme také úpolové hry (přetlačovaná, přetahovaná, špičkový tanec, plácaná…). Dále pak ještě štafetové hry, u kterých je rozvíjena hlavně rychlost a koordinace (lavina, evoluce, s míčem…).
Pohybové hry probíhají vždy na začátku a konci tréninkových jednotek, výjimečně jim je věnována celá tréninková jednotka. Pohybové hry jsou často obměňovány a klademe důraz na rychlý spád jednotlivých cvičení.
Cílem všech druhů pohybových her je navození lepší atmosféry, která je důležitá pro další průběh výuky. Dále pak rozvoj jednotlivých pohybových dovedností
(rychlost, koordinace, částečně i vytrvalost a síla). Rozvoj kooperace je taky důležitým faktorem, který bude sledován.

Gymnastika

Gymnastická cvičení jsou rozdělena do několika tematických celků. Prvním jsou cvičení na prostných. Pro žáky prvního stupně zařazujeme různé obměny kotoulů (houpání, dopředu, dozadu, dva po sobě, letmo, přes překážky…) dále různé druhy výdrží (vleže, ve stoje…). Pro žáky druhého stupně jsou zařazena i složitější cvičení (stojky, přemety, salta apod.) Cvičení také kombinujeme do štafetových her – tzn. formou opičí dráhy. Dalším druhem jsou cvičení na nářadí. Pro mladší věkovou kategorii připadají v úvahu pouze švédské bedny, kozy, lavičky, žebřiny, lana a kruhy. Švédské bedny, kozy a lavičky používáme jako překážky, kdy je hlavním úkolem různými formami překonat tato nářadí. Cvičení provádí děti s míčem, bez míče, ve dvojicích, v družstvech apod. Žebřiny jsou především používány pro lezení a různé seskoky, kdy hlavním cílem je odstranění strachu z menší výšky. Kruhy a lana využíváme pro výdrže, houpání slaňování apod. Starší věková kategorie navíc ještě cvičí i na hrazdě. Opět náročnost a množství cviků je větší než u žáků prvního stupně. Gymnastickými cvičeními se také prolínají různé úpolové hry.
Cílem všech gymnastických cvičení je především rozvoj koordinace, uvědomění s vlastního těla a odstranění strachu. Druhotným cílem pak je rozvoj síly a rychlosti. Ve všech těchto cvičeních klademe velký důraz na bezpečnost.

Atletika

V tomto tematickém celku je rozvíjena především rychlost, lokomoce a koordinace. Na začátku každé tréninkové jednotky zařazujeme Atletickou abecedu a její různé obměny (s míči, pozpátku, ve dvojicích…). Další pak jsou tzv. rychlé nohy, kdy jde především o rychlostně koordinační cvičení s kruhy, s tyčemi, s koordinačním žebříkem, s kloboučky apod. Tato cvičení používáme na začátku tréninkové jednotky, aby bylo dosaženo maximálního efektu cvičení. Rozvoji reakční rychlosti věnujeme také velkou pozornost. Dochází k obměnám jednotlivých cvičení, kdy se jedná především o starty z různých poloh, starty na různé podněty (sluchový, zrakový, dotykový) a o starty po určitých pohybových činnostech. Běhy, skoky a hody jsou také náplní TV a zejména pak opět jejich různé obměny (štafetové hry, opičí dráhy…). Zkladní atletické disciplíny (sprint, hod, skok, delší tratě apod.) jsou měřeny minimálně dvakrát za rok, aby bylo možné porovnat výsledky žáků na začátku školního roku a na jeho konci. Zda došlo ke zlepšení či ke zhoršení výkonnosti.
Hlavním cílem tohoto tematického celku je rozvoj rychlosti, koordinace a lokomoce. Diagnostika probíhá podle různých zátěžových testů, které lze použít u této věkové kategorie (člunkový běh, běh s kotoulem, skok z místa…). Technicky správné zvládnutí atletické abecedy a rychlých nohou je také neméně důležitým cílem.

Sportovní hry

Do celku sportovních her jsou zařazeny tyto hry: florbal, házená, softbal, basketbal, fotbal a další. Sportovní hry jsou zařazovány jako doplňková cvičení každou výukovou jednotku.
Cílem je pochopení pravidel jednotlivých sportů, dále zvládnutí správné techniky hry a rozvoj spolupráce, která je ve sportovních hrách jedním z nejdůležitějších prvků. Sportovní hry zařazujeme jako kompenzační cvičení, která by měla zabránit ranné specializaci dětí.

Netradiční sporty

Hlavní cíle

Hlavním cílem je všestranný rozvoj pohybových schopností a získání nových pohybových dovedností, tedy rozvoj všestranné pohybové zdatnosti. Dalším neméně důležitým cílem je seznámení našich žáků s „novými“ sporty, které nejsou na základních školách obvyklé. Vzhledem k jednostrannému zatížení žáků bude kladen důraz hlavně na všestrannost a přiměřenost. V současné době jsou nejen sportovci (aktivní hráči určitého sportu – na naší škole převážně hráči fotbalu), ale i „běžné“ děti, každý den vystavovány jednostranné zátěži.
Během školního roku žáci absolvují několik „sportovních bloků“ v určitých sportech, se kterými se v hodinách tělesné výchovy často nesetkávají:

 • tenis
 • golf
 • jízdu na koni,
 • in-line bruslení
 • TRX, fitness
 • discgolf

Tyto bloky jsou součástí hodin tělesné výchovy a probíhají vždy pouze určitou část roku. Žáci si tak mohou vyzkoušet nové a netradiční sporty. Výstupem těchto bloků není pouhé seznámení se s danými sporty, ale také pochopení základních pravidel hry, vhodného chování (např. způsoby chování, pravidla oblékání apod.).

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou všichni žáci naší školy a děti navštěvující naše obě mateřské školy – U Vilíka a U Máji.
Podle náročnosti na instruktory a učitele jsou děti (třídy) rozděleny do skupin, protože výuka každého sportu má svá specifika a předem definuje maximální počet dětí ve skupině, aby byl trénink efektivní a prospěšný. Na výuce se podílejí jak učitelé naší školy, tak instruktoři (trenéři) daných aktivit. Například trenéři tenisu z MTK Karviná, dále trenéři fotbalu z MFK OKD Karviná a také trenéři golfu z Golf resortu Lipiny. V některých odvětvích jsou učitelé alespoň základně proškoleni, aby mohli vést výuku sami bez přítomnosti trenérů.

NÁSTAVBA ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ A MŠ DĚLNICKÁ

Nové učebny 21. století – nahlédněte
Více informací o projektu naleznete zde.

KDY, KDO, KDE…

KDY JE VÝLET A KDY PRÁZDNINY? NEČEKEJTE NA PAPÍR ZE ŠKOLY, MÁME ONLINE KALENDÁŘ

Organizace školního roku

 • 2. 9. 2019 zahájení školního roku
 • 28. 9. 2019 (sobota) státní svátek
 • 28. 10. 2019 (pondělí) státní svátek
 • 29. - 30. 10. 2019 (úterý a středa) podzimní prázdniny
 • 7. 11. 2019 (čtvrtek) Z pohádky do pohádky
 • 17. 11. 2019 (neděle) státní svátek
 • 23. 12. 2019 - 3. 1. 2020 vánoční prázdniny
 • 6. 1. 2020 (pondělí) zahájení vyučování
 • 25. 1. 2020 (sobota) ples školy
 • 31. 1. 2020 (pátek) jednodenní pololetní prázdniny
 • 17. 2. – 23. 2. 2020 jarní prázdniny
 • 11.3. 2020 (středa) zkoušky Cambridge (škola – náhradní vyučování)
 • 1. 3. 2020 podání přihlášek na SŠ
 • 1. 4. - 2. 4. 2020 (pondělí  a úterý) zápisy do 1. tříd
 • 9. 4. – 10. 4. 2020 (čtvrtek až pátek) velikonoční prázdniny a státní svátek
 • 13. 4. 2020 (pondělí) Velikonoční pondělí
 • 1. 5. 2020 (pátek) Svátek práce
 • 8. 5. 2020 (pátek) Den vítězství
 • 30. 6. 2020 (úterý) konec 2. pololetí školního roku
 • 1. 7. - 31. 8. 2020 hlavní prázdniny
 • žákovské knížky
 • omluvenky
 • pro žáky od 4. ročníku naší školy

 

Přihlaste se do aplikace zde.

JÍDELNÍČEK

SMART CLASS

přihlášení žáků do jazykové laboratoře Robotel

ZE ŠKOLY / Z DOMOVA

přihlášení pedagogů do jazykové laboratoře Robotel

ZE ŠKOLY / Z DOMOVA

FACEBOOK