Tvoříme pevný základ pro život

Informace o škole

Zaměření školy

Koncepce školy byla stanovena na počátku školního roku 2004/2005 tehdejším vedením školy. Je postavena na základních třech pilířích: informační gramotnost, jazyková gramotnost a rozvoj tělovýchovy a sportu. V roce  2015 vznikl další (čtvrtý) pilíř – čtenářská gramotnost.

 1. Informační gramotnost: hlavním cílem je nastavení takových znalostí, které povedou k účelnému vyhledávání (kdy a proč) potřebných informací, kde je nalézt a jak je vyhodnotit, použít a sdělovat etickým způsobem. Proto byla provedena změna v učebním plánu školy a posílena hodinová dotace výuky informatiky v rámci praktických činností v devátém ročníku. Podle školního vzdělávacího programu Pilná včelka byl zaveden volitelný předmět Informatika, výuka předmětu Design a konstruování, v zájmových útvarech výuka ZAVu, pořádání mistrovství ČR s mezinárodní účastí pro začátečníky v psaní na PC.
 2. Jazyková gramotnost: primárním úkolem je zvládnutí konverzace v základních životních situacích a překonání jazykové bariéry. Nadále posilujeme hodinové dotace Konverzace v anglickém jazyce, od 1. třídy v povinných předmětech a zájmových útvarech byly vyučovány základy AJ. Od 7. ročníku vyučujeme druhý cizí jazyk. Žáci si volí mezi němčinou nebo ruštinou.
 3. Rozvoj sportu: základem je otevření tříd s rozšířenou výukou tělesná výchova od 2. ročníku. Na prvním stupni jsou tyto třídy zaměřeny na všeobecnou tělovýchovnou průpravu. Na druhém stupni se žáci již profilují na konkrétní sporty. Máme propracovaný systém začlenění nových talentovaných žáků do kolektivu sportovních tříd, spolupracujeme se sportovními kluby, zejména MFK Karviná, MTK Karviná, GC Lipiny, a TJ Sokol Karviná. Žáci jsou vedeni ke správné životosprávě. Rozšiřujeme vybavení sportovišť v areálu školy Od 1. září jsou v 8. a 9. ročníku zřízeny třídy žáky „Fotbalové akademie České republiky“.
 4. Čtenářská gramotnost: v rámci výuky českého jazyka a literatury máme zavedeny čtenářské dílny. Konají se vždy jednou za měsíc. K výuce těchto hodin využíváme především čtenářský klub v přilehlé budově školy, k dispozici jsou pro výuku venku také piknikové deky, dále slouží jako pomůcky například čtenářské kostky a další materiály. Vyučující českého jazyka se dále vzdělávají v oblasti čtenářské gramotnosti, orientují se jak v odborných webech, tak i v dětské literatuře. Pravidelně obnovujeme fond žákovské knihovny, která disponuje stovkami nejnovějších titulů. Každý vyučující dbá svým inovativním přístupem k výuce na rozvoj čtenářských dovedností žáků a na jejich kladný vztah ke knize. Velký důraz se na výuku literatury klade především v 8. a 9. ročnících, kdy se v běžných hodinách literatury žáci seznamují s chronologickým vývojem literatury české i světové, ale také s kulturně-historickým vývojem společnosti.

Pohled do školy

Základní školu tvoří celkem 29 kmenových tříd. 17 tříd je na prvním stupni, nachází se na 1. a 3. patře. Dvě třídy prvního ročníku jsme z kapacitních důvodů umístili do budovy školní družiny.  V přízemí školy jsou převážně sportovní třídy z druhého stupně, jeho zbývající třídy jsou umístněné na druhém patře školy.

Ve škole jsou zřízeny dvě učebny ICT (celkem 56 počítačů), které slouží nejen pro výuku předmětů souvisejících s informatikou, ale i pro ostatní předměty (např. cizí jazyky, přírodopis, zeměpis, matematika, svět práce apod.). Jedna z těchto dvou učeben je vybavena moderní technikou pro výuku cizích jazyků – jazykovou laboratoří Robotel.

Dále škola využívá celkem pět multimediálních učeben. Dvě z nich jsou zaměřeny na výuku cizích jazyků.  Jedna jazyková učebna je vybavena technikou JAWIQ, která obsahuje speciální televizi s dotykovým rámem, notebook a audiovizuální techniku.  Učebna je klimatizována. Druhá jazyková učebna disponuje moderní širokoúhlou interaktivní tabulí, kvalitním ozvučením a počítačem. V další učebně se vyučuje hudební a dramatická výchova. Učebna slouží pro výuku prvního i druhého stupně. Také se využívá pro zájmovou činnost žáků. Tato učebna je klimatizovaná. Ve třetí multimediální učebně se učí především předměty jako je matematika, přírodopis a zeměpis. Vzhledem k tomu, že tato učebna je prostorově největší, organizujeme v ní také různá setkání žáků nebo rodičů.

Další odborná učebna je vybavena pro multimediální výuku fyziky a chemie. Rovněž slouží i pro činnost zájmových útvarů, jako je například „Zajímavá fyzika“ anebo ji také využíváme při naplňování cílů projektu „GLOBE“.

V budově školní družiny je umístěna odborná učebna s názvem „Čtenářská dílna“. Tato místnost je také vybavena stolním počítačem propojeným s interaktivní televizí se speciálním dotykovým rámem. Učebna slouží jako podpora čtenářské gramotnosti. V odpoledních hodinách je využívána jako třída pro potřeby školní družiny.

Na naší škole neustále dochází k modernizaci ICT, aktuálně škola disponuje 65-ti stolními počítači a 92-mi notebooky. Z toho počítačová učebna má k dispozici pro žáky 30 notebooků, dalších 5 notebooků je k dispozici pro potřeby projektu GLOBE a pro výuku chemie. Pro výuku informatiky, zejména však pro výuku cizích jazyků používáme jazykovou laboratoř Robotel, kde je pro žáky 24 stolních počítačů. Všechny třídy na 1. stupni mají počítač připojen k interaktivní tabuli, dále všechny odborné učebny mají k dispozici multimediální techniku. Všechny třídy na 2. stupni jsou vybaveny výpočetní technikou pro potřeby učitele, 7 tříd na 2. stupni disponuje dataprojektory, čtyři z nich také interaktivní tabuli. Celkem je ve škole 29 dataprojektorů. Ve škole je využíváno 30 tiskáren. Ve sborovně je umístěna kopírka.

Vybavení odborných učeben je v souladu se stanovenými cíli školy a rovněž úkoly, které jsme si předsevzali v oblasti rozvoje ICT, byly splněny.

Počítačová síť ve škole je řízena serverem s operačním systémem MS Windows Server®Standart. Kromě kabelových rozvodů kategorie 5c a 6a využíváme i technologii WIFI, pro využití notebooků, tabletů a Apple TV v kmenových třídách.

Internet je dostupný prakticky na všech počítačích ve škole, přičemž celková přenosová rychlost je cca 100 Mbps.

Pro vedení administrativy školy je využívána on-line aplikace Škola on-line. Pro elektronickou komunikaci využíváme Google Apps for Education.

Ve škole využíváme dvě tělocvičny se standardním vybavením a rovněž je k dispozici moderní sportovní areál se 3 tenisovými kurty s alternativou házenkářského hřiště. Dále se v areálu nachází dva beach volejbalové kurty s vyhřívaným pískem, tří dráhová atletická dráha s umělým povrchem a dálkařským sektorem a malé házenkářské hřiště s alternativou pro malou kopanou. V zimním období jsou nad hřišti postaveny tři přetlakové haly.

Pro potřeby sportovních tříd byla zřízena klubovna s hygienickým zázemím. Je rovněž využívána přípravkami MFK Karviná.

Součástí areálu je budova se šatnami a společenskou místností, která je určena především pro akce sportovců a sportovních klubů.

Většina sportovišť je využívána i veřejností.

 Rozhodující výchovně-vzdělávací cíle a úkoly

Výchozí fakta

ZŠ a MŠ Dělnická má tyto přednosti:

 1. Kvalitní pedagogický sbor (stabilní, různorodý, kvalitní).
 2. Sportovní zázemí
 3. Jazykové zázemí
 4. Informatické zázemí
 5. Držitelé licence fotbalové akademie
 6. Celoroční aktivity mimo školu
 7. Přísnost – důraz na kvalitu vzdělání / absolventů
 8. Bezpečnost v okolí školy
 9. Systém ochranných křídel
 10. Historicky získáváme ocenění ve všech odvětvích – ve sportu i ve znalostních disciplínách
 11. Integrita a upřímnost – držíme při sobě, ale věci se nezametají pod koberec, aktivně komunikujeme a jednáme narovinu

Žák získá uvedené benefity – výhody:

 • 1 + 7)Připravíme -pro život i další vzdělávání díky kvalitě výuky, ve které jsme nekompromisní. V dalším studiu mohou žáci plynule navázat na tempo a úroveň z Dělnické.
 • 3) Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem – na jazykovém vzdělávání si zakládáme, žáci budou připraveny nadstandardně pro další stupeň vzdělání.
 • 4) Naše vybavení a znalosti informatiky pomáhají žákům pochopit svět počítačů, který je kolem nás.
 • 5) Žákům, kteří se chtějí věnovat fotbalu, vytváříme nadstandardní prostředí pro jejich růst. Neopomíjíme však jejich vzdělání.
 • 8 + 9 + 11) Žáci se cítí ve škole i v jejím okolí bezpečně. Díky ochranným křídlům starších žáků nemají děti problém se začleněním do školy, do naší komunity. Na naší škole vládne vysoký morální standard.
 • 10) Pomůžeme dětem uspět v tom, v čem chtějí a co jim jde.

Tvoříme prostředí, které dítě připraví do života i dalšího vzdělávání ve všech směrech. Prostředí, které je kvalitní, zdravé nejen z hlediska zdravotního, a bezpečné. Prostředí, které dítě podpoří ve sportu, informatice i jazycích. Prostředí, které umožní dítěti vyrůst v tom, v čem chce/co mu jde. Takové dítě bude opouštět brány školy, plně vybaveno do dalšího života.

Vize – dnes

ZŠ a MŠ Dělnická nejsou žádnými nováčky na trhu se vzděláváním. Rozhodně netrpí nedostatkem žáků. V Karviné je známo, že Dělnická nabízí kvalitní vzdělávání a dobré zázemí pro rozvoj dítěte. Stávající žáci a rodiče jsou se školou spokojeni a oceňují přístup vedení, kvalitu výuky i nadstandardní vybavení školy. Zatímco povědomí o kvalitách školy existuje v Karviné, v širším okolí ale nemá škola potřebnou reputaci.

Vize – zítra

 • O kvalitách školy se mluví i v okolí Karviné. Každý, kdo se zajímá o mateřské a střední školy v regionu ví, že Dělnická je škola, která nabízí komplexní zázemí pro rozvoj vzdělání, mezilidských vztahů, sportovních aktivit, jazykových dovedností, počítačové gramotnosti, environmentální výchovy či vztahu ke klasickým knihám.
 • Na škole je zřízena Fotbalová akademie, která je uznávána jako nejlepší v rámci republiky. Do školy začalo chodit více dojíždějících žáků, kvůli kterým škola musela zařídit nástavbu jedné z budov. Školu začíná vyhledávat stále více rodičů, kteří si uvědomují, že do vzdělání ve všech smyslech slova je potřeba investovat čas i prostředky. Došlo ke zmenšení spádové oblasti a škola si tedy může více vybírat z přetlaku uchazečů.
 • Škola je dovybavena interaktivními vzdělávacími pomůckami ve všech učebnách, ve výuce se ještě více zapojují moderní technologie, zejména tablety. Škola začíná rozvíjet výuku robotiky, nakupuje specializované pomůcky pro rozvoj technického myšlení.

Vize – pozítří

Žáci, kteří opouštějí školu, se cítí jako hrdí absolventi a se školou udržují vztahy i dlouho poté, co z ni vyjdou. Škola již dávno není vnímána jako škola pro sportovně nadané děti. MŠ a ZŠ Dělnická mají pověst elitní vzdělávací instituce, která nabízí nadstandardní přístup a vzdělání současně s komplexním rozvojem dítěte od technických dovedností, přes jazyky až po sportovní aktivity. Absolventi školy dosahují úspěchů ve svých oborech a fotografie známých bývalých žáků na chodbách slouží jako motivace pro současné studenty.

Toto Vám můžeme slíbit: Tvoříme prostředí, ve kterém bude dítě spokojené a vyroste v to, co bude chtít.

NÁSTAVBA ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ A MŠ DĚLNICKÁ

Termín 4/2018 – 6/2019
Více informací o projektu naleznete zde.

KDY, KDO, KDE…

KDY JE VÝLET A KDY PRÁZDNINY? NEČEKEJTE NA PAPÍR ZE ŠKOLY, MÁME ONLINE KALENDÁŘ

Organizace školního roku

 • 4. 9. 2017 - zahájení školního roku
 • 28. 9. 2017 (čtvrtek) - státní svátek
 • 29.9. 2017 - kino, divadlo
 • 26. - 27. 10. 2017 (čtvrtek a pátek) - podzimní prázdniny
 • 28.10. 2017 (sobota) - státní svátek
 • 17. 11. 2017 (pátek) - státní svátek
 • 23. 12. 2017 (so) - 2. 1. 2018 (út) - vánoční prázdniny
 • 3. 1. 2018 (středa) - zahájení vyučování
 • 31. 1. 2018 ( středa) - konec 1. pololetí školního roku
 • 2. 2. 2018 (pátek) - jednodenní pololetní prázdniny
 • 5. 2. - 11. 2. 2018 - jarní prázdniny
 • 15.3. 2018 -  podání přihlášek na SŠ
 • 29. 3. - 30. 3. 2018 (čtvrtek až pátek) - velikonoční prázdniny
 • 2.4. 2018 (pondělí) - Velikonoční pondělí
 • 10.4.- 11.4. 2018 (úterý a středa) - zápisy do 1. tříd
 • 30.4. 2018 (pondělí) - ředitelské volno (nástavba)
 • 1.5. 2018 (úterý) -  Svátek práce
 • 7.5. 2018 (pondělí) - ředitelské volno (nástavba)
 • 8.5. 2018 (úterý) - Den vítězství
 • 15. 6. 2018  - konec 2. pololetí školního roku
 • 2. 7. - 31.8. 2018 - hlavní prázdniny
 • 3. září 2018 (pondělí) - zahájení školního roku 2018/19
 • žákovské knížky
 • omluvenky
 • pro žáky od 4. ročníku naší školy

 

Přihlaste se do aplikace zde.

JÍDELNÍČEK

SMART CLASS

přihlášení žáků do jazykové laboratoře Robotel

STUDENT / UČITEL

FACEBOOK