Tvoříme pevný základ pro život

Sanitační řád

Školní jídelny odl. prac. Sokolovská 602/30, odl. prac. Tř. Družby 1338, Karviná-Nové Město
Školní jídelna ZŠ a MŠ Dělnická, Karviná, odl. prac. Sokolovská 602/30, Karviná-Nové Město zajišťuje stravování dětí a závodního stravování zaměstnanců mateřské školy.

 Organizace provozu školní jídelny

Provoz školní jídelny ( dále ŠJ ) je zajišťován následujícími pracovníky:
vedoucí ŠJ, kuchařka,pomocná kuchařka.

Vedoucí ŠJ

Řídí školní jídelnu, zodpovídá za její provoz, za dodržování norem, vyhlášek a veškerých platných předpisů. Pečuje o kvalitu stravy, zásobování potravin a plynulý chod ŠJ. Vede základní evidenci a je zodpovědná za bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Je bezprostředním nadřízeným pracovníkům ŠJ, rozvrhuje jejich pracovní dobu tak, aby vyhovovala provozu a organizuje jejich práci. Přímým nadřízeným vedoucí ŠJ je zástupkyně pro věci ekonomické ZŠ Dělnická.

Náplň práce a povinnosti vedoucí ŠJ

 • Při péči o kvalitu stravy
  • sestavuje jídelní lístek,
  • dbá o to, aby pokrmy byly upraveny včas, v odpovídajícím množství, kvalitě, teplotě a za dodržení hygienických požadavků.
 • Při péči o zásobování
  • spolu s kuchařkou objednává a obstarává veškeré potraviny,
  • spolu s kuchařkou odpovídá za kvalitativní a kvantitativní přejímku zboží, za správné skladování potravin a předmětů,
  • provádí kontroly nezávadnosti uskladnění potravin a surovin,
 • Pří péči o plynulý chod
  • odpovídá za technický stav a údržbu stravovacího zařízení,
  • organizuje práci podřízených pracovníků,
  • zajišťuje plynulý výdej pokrmů.
 • Při vedení jednotlivé evidence
  • vede kartotéku stravovaných,
  • vede skladovou evidenci,
  • vede a spravuje inventář kuchyně a jídelny.
 • Při péči o bezpečnost a zdraví při práci :
  • dbá o dodržování hygienických a bezpečnostních předpisů,
  • instruuje pracovníky o zacházení se stroji a dalším vybavení a o hygienických          zásadách práce ve stravovacích zařízení,

Kuchařky

Náplň práce a povinnosti kuchařky:

 • dodržuje veškeré technologické postupy při výrobě jídel,
 • vypisuje výdejku potravin,
 • samostatné přijímaní a vyřizování objednávek potravin a masa,
 • samostatné vyřizování reklamací,
 • provádí samostatně kvantitativní a kvalitativní přejímku zboží, skladování zboží v lednicích,
 • připravuje a vydává běžné druhy jídel, teplé a studené kuchyně,
 • připravuje odpolední svačinu do tříd,
 • společně s pomocnou kuchařkou se podílí na úklidu prostor školní jídelny,
 • čistí okna ve ŠJ,
 • myje nádobí po obědě
 • obsluhuje kuchyňské stroje na výrobu pokrmů, chladicí zařízení,
 • pečuje o vysokou úroveň školního stravování, spolu s vedoucí jídelny vypracovává jídelníčky,
 • zásadně dodržuje hygienické předpisy a hygienu výživy,
 • dodržuje bezpečnostní předpisy,
 • sleduje nové trendy v oblasti racionální výživy,
 • provádí komplexní úklid po malířích v objektu školní jídelny
 • dbá na dodržování pracovního řádu, pracovní doby, pracovní náplně, sanitačního řádu,

vedoucí školní jídelny upozorní na závady a nedostatky, které se při její práci vyskytnou.

Náplň práce a povinnosti pomocné kuchařky:

 • provádí běžný úklid prostor ŠJ, vynáší odpadky, provádí dezinfekci a sanitaci dle sanitačního řádu, denně vyměňuje utěrky,
 • provádí pomocné práce při výrobě jídel a moučníků, např, sběr, mytí a čištění nádobí, obsluhuje kuchyňské strojky,
 • připravuje suroviny k výrobě jídel a moučníků, provádí jednoduché práce při jejich výrobě, např. příprava ovoce ke zdobení, krájení hotových výrobků,
 • připravuje a vydává nealkoholické nápoje,
 • vyrábí polévky a přílohy k hlavním jídlům,
 • připravuje jídlo na talíř,
 • udržuje pořádek a čistotu ve svěřeném objektu,
 • provádí komplexní úklid po malířích v objektu školní jídelny,
 • čistí okna ve ŠJ,
 • myje nádobí po svačinkách a po obědě, obsluhuje myčku nádobí,
 • obsluhuje kuchyňské stroje na výrobu pokrmů, chladicích zařízení,
 • pečuje o vysokou úroveň školního stravování,
 • dodržuje hygienické předpisy a hygienu výživy,
 • dbá na dodržování pracovního řádu, pracovní doby, pracovní náplně, sanitačního řádu,
 • vedoucí školní jídelny upozorní na závady a nedostatky, které se při její práci vyskytnou.

Organizace práce ve školní jídelně

Činnost ŠJ se řídí druhem a množstvím pokrmů, které je třeba připravit podle jídelního lístku a počtu strávníků.

Předcházející den lze přebrat rýži, namočit luštěniny apod. Denní režim prací začíná vypočtením  množství potřebných surovin, vydáním potravin ze skladu, kontrolou pracovníků a rozdělením práce.

Za přípravu jídel bezprostředně odpovídá kuchařka. Jídlo musí být dokončeno těsně před výdejem, doba výdeje nesmí přesáhnout 1 hodinu od dokončení tepelné úpravy. Na třídách musí být připraveno před výdejem hotových pokrmů stolní nádobí a nerez příbory, dokonalé čisté a neotlučené.

Nevydané pokrmy se nesmí použít příští den. Nespotřebované potraviny uloží vedoucí kuchařka do příručního skladu nebo je vrátí do skladu potravin.

 • Časový rozvrh přípravy a podávání jídel

Ve školní kuchyni jsou připravovány pouze obědy pro děti a zaměstnance mateřské školy.

Pro zajištění plynulého provozu kuchyně je třeba zabezpečit příchod zaměstnanců ve vazbě na počet připravovaných porcí hlavního i vedlejšího jídla, strukturu jídelníčku, zásobování, počet podávaných denních jídel.

Časový rozvrh jednotlivých úkonů :
konec vaření obědů: 11,10 hod
výdej jídel: 11,15 – 12,10 hod
denní úklid: průběžně

Likvidace odpadků

 • Odpadky neorganického původu
  • např. obaly zboží, jsou ukládány do speciálních nádob a následně jsou přemístěny do kontejneru na odvoz odpadků.
 • Odpadky organického původu
  • likvidace do výlevky,

Sanitační řád

V kuchyni a přilehlých prostorách je prováděn běžný denní úklid, velký úklid jedenkrát měsíčně a generální úklid nejméně jedenkrát ročně. Za hygienický stav zařízení, provádění sanitace, ochranné desinfekce a deratizace zodpovídá vedoucí ŠJ.

 • Popis úklidových prací v jednotlivých termínech:
 • Denně:
  • větrání
  • odstranění vzniklé nečistoty na dlaždicích,
  • běžný úklid pracovních ploch,
  • stroje a strojní zařízení vždy po skončení práce ( i několikrát denně ),
  • umýt stoly a umyvadla v kuchyni, sifony důkladně propláchnout vodou,
  • otřít prach ze všech volně dosažitelných míst,
  • vytřít podlahy, dbát na čistotu a dezinfekci mopu,
  • likvidace kuchyňských odpadků – průběžně i několikrát denně,
  • vymýt a dezinfikovat výtah – i několikrát denně,
  • mýt podávací plochu – i několikrát denně,
  • dezinfikovat pomůcky na čištění – hadry, houby, kartáče, apod.
 • Jedenkrát týdně:
  • vnitřní stěny chladících a mrazicích zařízení s následnou desinfekci,
  • regály a skříně na potraviny, šuplíky,
  • dbát na doplňování papírových utěrek a tekutého mýdla,
  • dezinfekce klik u dveří,
  • výměna ochranných oděvů ( podle potřeby i častěji)
 • Jedenkrát za měsíc
  • kontrola záruk u potravin
  •  úklid skladu potravin
  • odmrazení a vymytí mrazáků
 • Jedenkrát za čtvrtletí
  • mytí oken.

NÁSTAVBA ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ A MŠ DĚLNICKÁ

Nové učebny 21. století – nahlédněte
Více informací o projektu naleznete zde.

KDY, KDO, KDE…

KDY JE VÝLET A KDY PRÁZDNINY? NEČEKEJTE NA PAPÍR ZE ŠKOLY, MÁME ONLINE KALENDÁŘ

Organizace školního roku

 • 1. 9. 2020 Zahájení školního roku 2020/2021
 • 28. 9. 2020 státní svátek – Den české státnosti
 • 28. 10. 2020 státní svátek – Den vzniku samostatného československého státu
 • 29. 10 - 30. 10. 2020 Podzimní prázdniny
 • 17. 11. 2020 státní svátek – Den boje za svobodu a demokracii
 • 23. 12.2020 – 3. 1. 2021 Vánoční prázdniny
 • 4. 1. 2021 zahájení vyučování
 • 29. 1. 2021 Pololetní prázdniny
 • 22. 2. - 28. 2. 2021 jarní prázdniny
 • 10. 3. 2021 zkoušky Cambridge (škola – náhradní vyučování)
 • 1. 4. - 2. 4. 2021 velikonoční prázdniny a státní svátek
 • 5. 4. 2021 Velikonoční pondělí
 • 1. 5. 2021 státní svátek - Svátek práce
 • 8. 5. 2021 státní svátek - Den vítězství
 • 30. 6. 2021 Ukončení školního roku 2020/2021
 • 1. 7. - 31. 8. 2021 hlavní prázdniny
 • 1. 9. 2021 Zahájení školního roku 2021/2022
 • žákovské knížky
 • omluvenky
 • pro žáky od 4. ročníku naší školy

 

Přihlaste se do aplikace zde.

JÍDELNÍČEK

SMART CLASS

přihlášení žáků do jazykové laboratoře Robotel

ZE ŠKOLY / Z DOMOVA

přihlášení pedagogů do jazykové laboratoře Robotel

ZE ŠKOLY / Z DOMOVA

FACEBOOK