Tvoříme pevný základ pro život

Spolek SRPŠ při ZŠ a MŠ Dělnická, Sokolovská 1758/1, Karviná – Nové Město, 735 06

Vás zve

na jednání řádné členské schůze,

které se uskuteční

dne 22.11.2018 v 16.30 hod.

ve sborovně Základní školy a Mateřské školy Dělnická, Karviná, p.o. na výše uvedené adrese.

Svolavatel členské schůze: Mgr. Jana Rodáková, předsedkyně výboru Svolání členské schůze: pozvánka zaslána členům výboru a zástupcům školy, vyvěšena na webové stránky školy

Pořad jednání členské schůze:

 1. zahájení
 2. informace o aktivitách a činnostech ve školním roce 2018/2019
 3. členství, výše a splatnost běžných členských příspěvků
 4. schválení rozpočtu spolku
 5. podněty, návrhy, diskuze
 6. ukončení

Těšíme se na Vaši hojnou účast

Za Spolek SRPŠ při ZŠ a MŠ Dělnická předsedkyně výboru spolku: Mgr. Jana Rodáková

Spolek SRPŠ při ZŠ a MŠ Dělnická, Sokolovská 1758/1, Karviná – Nové Město, 735 06

Vás zve

v kontextu Stanov spolku, článek č.12 Rozhodování členské schůze odst. 2), v případě, že řádná členská schůze nebude usnášeníschopná z důvodu nedostatečné účasti,

na jednání náhradní členské schůze,

které se uskuteční dne 22.11.2018 v 17.00 hod.

ve sborovně Základní školy a Mateřské školy Dělnická, Karviná, p.o. na výše uvedené adrese.

Svolavatel členské schůze: Mgr. Jana Rodáková, předsedkyně výboru Svolání členské schůze: pozvánka zaslána členům výboru a zástupcům školy, vyvěšena na webové stránky školy

Pořad jednání členské schůze:

 1. zahájení
 2. informace o aktivitách a činnostech ve školním roce 2018/2019
 3. členství, výše a splatnost běžných členských příspěvků
 4. schválení rozpočtu spolku
 5. podněty, návrhy, diskuze
 6. ukončení

Dle Stanov spolku, čl. 12 Rozhodování členské schůze:

1) Členská schůze je usnášeníschopná, jsou-li přítomni členové, disponující alespoň jednou polovinou hlasů. 2) V případě, že členská schůze není usnášeníschopná, svolá svolavatel náhradní členskou schůzi se stejným programem v termínu nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy se měla členská schůze uskutečnit. Náhradní členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů či počet hlasů, kterými tito disponují. Náhradní členská schůze může být také svolána současně se svoláním řádné členské schůze; v takovém případě musí časový odstup mezi časem konání řádné členské schůze a náhradní členské schůze činit alespoň 30 minut. Práva na řádné a včasné svolání zasedání členské schůze se mohou členové spolku vzdát prohlášením učiněným do zápisu o zasedání členské schůze. 3) Každý člen spolku má při rozhodování členské schůze jeden hlas. 4) Není-li těmito stanovami pro konkrétní případ stanoveno jinak, je pro schválení rozhodnutí členské schůze potřeba souhlasu nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů. Pro schválení rozhodnutí dle ustanovení čl. 9 odst. 2 písm. a) nebo h) těchto stanov je však třeba souhlasu alespoň 3/4 hlasů přítomných členů.

Za Spolek SRPŠ při ZŠ a MŠ Dělnická předsedkyně výboru spolku: Mgr. Jana Rodáková