Tvoříme pevný základ pro život

Náplní tohoto kroužku je tvorba jednoduchých i složitějších fyzikálních pokusů, zabývat se a zajímat se o problematiku např. sluneční energie a její využití, vývoj vesmíru, sluneční soustava, řešit slovní úlohy rozvíjející rozumové a intelektové schopnosti, řešit fyzikální a astronomické testy a kvízy, provádět zajímavé pokusy hravou formou z oblasti elektromagnetismu, elektroniky, optiky a astronomie, pracovat s internetem v rámci fyziky. V kroužku také žáci pracují v rámci astrofyziky s obtočnovou mapou hvězd na interaktivní tabuli atd. Kroužek navštěvují žáci se zájmem o fyziku nebo případně některé oblasti fyziky. Žáci hravou formou získávají další informace z fyziky a manuální zručnost, což je předpoklad pro budoucí studium technických vědních oborů a řemesel. Kroužek probíhá každý pátek v 14.00 h – 14. 45 h. Navštěvuje ho 16 žáků 6. – 9. ročníku. Jste srdečně zváni rozšířit naše řady.

Mgr. Renáta Procházková