Vážení rodiče, od 12. 4. 2021 připravujeme provoz mateřské školy k nástupu dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné (do 31. 8. 2021 dovrší minimálně 6 let) a dětí rodičů pracujících v profesích v rámci IZS zapsaných v naší MŠ.

Mimořádným opatřením určené vybrané profese IZS:

  • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
  • pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
  • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
  • příslušníci ozbrojených sil,
  • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
  • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
  • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
  • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
  • zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží mateřské škole potvrzením zaměstnavatele při nástupu dítěte do MŠ.

Počítáme s provozem mateřské školy od 6:00 do 16:00 hodin. Rozdělení dětí do tříd bude zveřejněno na vstupních dveřích po max. 15 dětech ve třídě.

Z důvodu zajištění provozu a  stravování prosíme o sdělení, zda výše uvedené děti do mateřské školy od 12. 4. 2021 nastoupí nebo nenastoupí. Hlášení proveďte v obou případech nejpozději do pátku 9. 4. 2021 do 10:00 hodin, a to prostřednictvím SMS na telefon: 702 208 161 nebo na e-mail: regina.hoffmanova@zs-delnicka.cz

Podmínkou nástupu dítěte do mateřské školy bude povinné neinvazivní antigenní testování. Každé dítě musí být 2x týdně testováno, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek, popřípadě v první den, kdy zahájilo docházku v daném týdnu. Bez provedení testu nemůže být dítě přijato ke vzdělávání. Testováno nemusí být dítě, které nákazu Covid-19 prodělalo a neuběhlo více než 90 dní od data pozitivního testu, toto je nutno doložit potvrzením.

Testování bude probíhat na třídě Berušek. Testování se účastní zákonný zástupce, nebo pověřená zletilá osoba (nutné písemné pověření). Při vstupu a po dobu čekání na vyhodnocení testu je i u dětí povinná ochrana nosu a úst (rouška).

Rodič čeká s dítětem na vyhodnocení testu. Počítejte tedy s časovou rezervou cca 20 – 30 min, z tohoto důvodu žádáme rodiče o příchod do MŠ nejpozději do 7:30 hodin.