Tvoříme pevný základ pro život

Vážení rodiče,

povinnost zápisu k plnění školní docházky pro školní rok 2021/2022 (do 1.třídy) podléhají děti, které dovršily nebo dovrší do 31. srpna 2021 šestý rok svého věku a dosud do školy nechodí. Stejně tak i děti, které měly odklad povinné školní docházky o jeden školní rok.

Již nyní jsou informace uvedené na www stránkách jednotlivých škol, tak si je nezapomeňte zjistit.

Informace pro rodiče, kteří zvažují u svých dětí odklad povinné školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce nebo nejpozději do 31. května 2021, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Písemná žádost o odklad musí být v souladu s § 37 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb, školský zákon doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře (pediatra) nebo klinického psychologa. Bez doložení všech povinných náležitostí není ředitel školy oprávněn odklad povinné školní docházky povolit.

Doporučuji rodičům, aby si potřebné dokumenty zajistili včas z důvodu urychlení průběhu správního řízení (optimálně předložit obě doporučující stanoviska k odkladu zároveň s žádostí o odklad v době konání zápisu).

.