Tvoříme pevný základ pro život

Informace o škole

Charakteristika školy


ZŠ Dělnická je úplná základní škola s kapacitou 700 žáků ve škole a 150 žáků ve školní družině. Děti mají možnost se stravovat ve zmodernizované školní jídelně. Škola kromě klasických tříd disponuje také šesti odbornými učebnami a čtyřmi učebnami vybavenými multimediální technikou. Většina tříd prvního stupně je vybavena interaktivními tabulemi. Výuka probíhá ve všech devíti ročnících po 2 - 3 třídách.  Škola je umístěna v centru města Karviná s výbornou dostupností.

Zaměření školy

Základním dokumentem školy je Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Pilná včelka".


Koncepce školy je postavena na základních třech pilířích:

 •          Informační gramotnost – zkvalitnění uživatelských dovedností v práci s PC a ovládání klávesnice
 •          Jazyková gramotnost - zlepšení úrovně jazykových dovedností
 •          Sport - rozšířená výuka TV (házená dívky, kopaná chlapci a tenis)


Vybavení školy

V budově školy je 26 kmenových tříd. V tomto školním roce se dvě třídy prvního stupně mohou vyučovat v budově školní družiny. V průběhu minulých let byly naplněny základní cíle vybavenosti školy informačními a komunikačními technologiemi (ICT), které byly stanoveny vedením školy. V prvé řadě bylo vybudování informačního systému, který je tvořen páteřní sítí, která propojuje počítače ve všech kabinetech a učebnách.
K dalšímu zkvalitnění vzdělávání přispělo vybudování multimediálních učeben. V učebnách se nachází kvalitní počítač, dataprojektor, DVD přehrávač, videorekordér a plné ozvučení. Místnosti slouží především k podpoře výuky většiny předmětů. V jedné z těchto učeben, která byla vybudována především pro výuku hudební výchovy, je kompletní audiovizuální studio a slouží i pro malá divadelní a pěvecká vystoupení žáků školy.
Škola disponuje dvěma internetovými učebnami. V jedné žáci pracují na stolních počítačích, ve druhé na noteboocích. Obě učebny umožňují vedle standardní výuky Informatiky i práci s grafickými programy. Nedílnou součástí je i výuka klávesnicové gramotnosti s programem ZAV. Jsme každoročními pořadateli mistrovství republiky v psaní na PC. Součástí jedné z učeben informatiky je i školní televizní studio TV Úl, které bylo vybaveno pro spolupráci školního TV týmu s TV Polar a umožňuje vytvářet reportáže z různých akcí.
Škola využívá plně vybavenou jazykovou učebnu, odbornou učebnu fyziky a chemie. Žáci mají k dispozici 2 tělocvičny. Velkou předností školy jsou dvě vybudované přetlakové haly v jejím sportovním areálu (velká hala určená pro míčové sporty a tenis, malá hala s vyhřívaným pískem pro beachvolejbal a beachkopanou). Kolem hal vede běžecká dráha s umělým povrchem, atletická dráha s povrchem Alsatop a sektor pro skok daleký. V prostoru tzv. Školy za školou, kde mohou pedagogové za příznivého počasí vyučovat, se nachází také travnaté hřiště určené především pro žáky 1. stupně.  
V budově školní družiny mohou žáci a učitelé využívat Čtenářský klub. Jedná se o místnost s netradičními dispozicemi (terasovitý prostor pro sezení, polštáře, koberec) vhodnou především k výuce čtení či literatury. Ve školní družině dále najdeme Kreativní dílnu, která je vybavena keramickou pecí a dalšími výtvarnými pomůckami sloužícími pro potřeby školy i školní družiny. V téže budově je umístěna i žákovská klubovna.
Dále je škola vybavena standardními učebními pomůckami.
Školu navštěvují z větší části žáci z naší spádové oblasti. Vzdělávají se zde děti jak se zdravotním postižením, tak zdravotním i sociálním znevýhodněním. Žákům s SPU i SPUCH se snažíme vytvořit vhodné podmínky za pomoci podpůrných opatření, stanovených v individuálním vzdělávacím plánu. Při zabezpečování podmínek pro vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami spolupracujeme s odborníky ze speciálně pedagogických center, středisek výchovné péče nebo pedagogicko-psychologických poraden. V posledních letech se u nás vzdělávají také žáci cizích státních příslušníků. Vyučování je také přizpůsobeno individuálním potřebám žáků sportovních tříd. Škola spolupracuje se sportovními kluby MFK OKD Karviná, Sokol Karviná a MTK.


Charakteristika pedagogického sboru

Sbor je stabilizovaný a z větší části aprobovaný (nad 90%). Na škole působí výchovný poradce, koordinátor prevence sociálně patologických jevů, koordinátor EVVO a koordinátoři ICT. Vyučující se každoročně zúčastňují školení, kurzů nebo si průběžně zvyšují svou odbornou kvalifikaci a vzdělávají se v rámci DVPP. Všichni učitelé jsou proškoleni v problematice ochrany při mimořádných událostech (spolupracujeme s Hasičským záchranným sborem Karviná, se státní i městskou policií Karviná), učitelé mají základní kurz první pomoci.
Škola má družinu s pěti odděleními, ve kterých se dětem věnuje pět vychovatelek.

Základní úkoly výchovně vzdělávací činnosti školy jsou rámcově stanovená následujícími dokumenty:
•    Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění.

 •     Zákon č. 563/2004 Sb. , o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů v platném znění.
 •     Vyhláška č. 48/2005 Sb. , o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky v platném znění.
 •     Vyhláška č. 74/2005 Sb. , o zájmovém vzdělávání v platném znění.
 •     Rámcový vzdělávací program.
 •     „Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Pilná včelka , od 1. 9. 2013“
 • „Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Pilná včelka - Sport , od 1. 9. 2013“
 •     souborem pedagogicko organizačních opatření pro školy na rok 2013 – 2014
 •     Inspekční zprávy České školní inspekce


Stanovení hlavních úkolů

Hlavní cíle školy pro následující období vychází z dlouhodobé koncepce stanovené v roce 2005 a pro tento školní rok je lze rámcově vymezit následovně:

Oblast hlavních úkolů:

 •     “Comenius Partnership Project“, další pracovní schůzky
 •      Severního Irsko 10/2013; Itálie 3/2014; Španělska 5/2014
 •     Fyzika a Globe inovativně a hravě, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost; 3,3 mil. Kč
 •     Neskákej a dokvákej, celoroční projekt pro rodiče a děti
 •     Cesta kolem světa, ŠD
 •     Sloučení s MŠ Sokolovská, MŠ Družba – pracovní skupina: Kuhtreiberová, Bohmová, Blahutová, Putyerová, Jimnopulo
 •     Autoevaluace školy a MŠ
 •     Nastavit systém spolupráce I. a II. stupně v oblasti M, ČJ a
 •     Z pohádky do pohádky (7.11.2013)
 •     Tvořivě s rodiči a dětmi – 29.11.2013 tupování (1. – 5. třída)
 •     LVVZ – p. Uchytilová (9.2.-14.2.)
 •     Olympiáda MŠ Karviné a okolí (12.3. 2014)
 •     Beach volejbal s rodiči (29.3.2014)
 •    Vynášení Moreny(5.4. 2014)
 •    Mistroství ČR ZAV Junior  (květen 2014)

 

Sdílejte na facebooku

VYHLEDÁVÁNÍ
Události Školní rok Škola online

KDY JE VÝLET A KDY PRÁZDNINY? NEČEKEJTE NA PAPÍR ZE ŠKOLY, MÁME ONLINE KALENDÁŘ

Organizace školního roku

 • 4. 9. 2017 - zahájení školního roku
 • 28. 9. 2017 (čtvrtek) - státní svátek
 • 29.9. 2017 - kino, divadlo
 • 26. - 27. 10. 2017 (čtvrtek a pátek) - podzimní prázdniny
 • 28.10. 2017 (sobota) - státní svátek
 • 17. 11. 2017 (pátek) - státní svátek
 • 23. 12. 2017 (so) - 2. 1. 2018 (út) - vánoční prázdniny
 • 3. 1. 2018 (středa) - zahájení vyučování
 • 31. 1. 2018 ( středa) - konec 1. pololetí školního roku
 • 2. 2. 2018 (pátek) - jednodenní pololetní prázdniny
 • 5. 2. - 11. 2. 2018 - jarní prázdniny
 • 15.3. 2018 -  podání přihlášek na SŠ
 • 29. 3. - 30. 3. 2018 (čtvrtek až pátek) - velikonoční prázdniny
 • 2.4. 2018 (pondělí) - Velikonoční pondělí
 • 10.4.- 11.4. 2018 (úterý a středa) - zápisy do 1. tříd
 • 30.4. 2018 (pondělí) - ředitelské volno (nástavba)
 • 1.5. 2018 (úterý) -  Svátek práce
 • 7.5. 2018 (pondělí) - ředitelské volno (nástavba)
 • 8.5. 2018 (úterý) - Den vítězství
 • 29. 6. 2018 (pátek) - konec 2. pololetí školního roku
 • 2. 7. - 31.8. 2018 - hlavní prázdniny
 • 3. září 2018 (pondělí) - zahájení školního roku 2018/19
Jídelníček

ÚTERÝ - 17.10.2017

PolévkaDýňová
Oběd 1Hovězí protýkaná, brambor, mrkvový salát s ananasem, nápoj

NAŠE ŠKOLA JE I ONLINE

PARTNEŘI NAŠÍ ŠKOLY